ŁĄCZNOŚĆ CZŁOWIEKA Z NATURĄ

Tak więc — ogólnie rzecz biorąc — założenia filo­zoficzne, niezbyt zresztą rozbudowane, koncepcji teo­retycznej Piaseckiego były – próbą – konf ynuac j i a jedno­cześnie syntezy dwóch systemów wartości: reprezen­towanego przez kulturę starożytnej Grecji i kulturę nowocześnie rozumianego chrześcijaństwa. W obrębie tych wartości Piasecki nieporównanie częściej sięgał do doświadczeń starogreckich, stąd jego ogólna koncepcja człowieka… Czytaj więcej »

IDEALIZM WRACA

Toteż idealizm ten wraca z żywiołową siłą po każdej przejściowej fali naturalizmu czy utylitaryzmu wychowawczego” . Z drugiej strony Piasecki podkreślał, że wzorem dla nowoczesnego wychowania fizycznego winien być mo­del starogrecki, gdzie wychowanie fizyczne stanowiło spójną całość, z kulturą duchową narodu.-„Wspomnie­liśmy już — pisał — ó zawodach artystycznych na ‚ igrzyskach. Lecz poza programem poeci,,… Czytaj więcej »

W ODNIESIENIU DO CELÓW

Skład owej metateorii Piaseckiego — oprócz omó­wionych wyżej zagadnień — wchodziły, jego zapatry­wania w kwestii celów i zadań wychowania fizycznego oraz jego roli w kształtowaniu człowieka wszechstron­nego. .Piasecki sądził, że wychowanie fizyczne, jako dział wychowania ogólnego, poza wychowaniem cie­lesnym realizuje wychowanie moralne, intelektualne, estetyczne i utylitarno-praktyczne.- Wbrew’oczekiwa­niom kształtowanie fizis człowieka nie było dla niego celem… Czytaj więcej »

POLSKI SYSTEM

Ów ’„polski system” miał być tworem- kolektywnym.’ Piasecki zaliczał tu pomysły Jordana w zakresie organizacji zabaw i gier ruchowych, próby wydobycia z tradycji ludowej zabaw i gier, np.. palanta i „polskiej” piłki, nożnej, ćwiczenia, szyb­kości reakcji, opracowane przez Sikorskiego itp. Sam w tworzenie tej syntezy włożył wiele , wysiłku, któ­rego — należy, przyznać — nie eksponował,,… Czytaj więcej »

CZERPANIE Z DOŚWIADCZEŃ

Toteż Piasecki sądził, że — podobnie jak w. medy­cynie, pedagogice itp. — w wychowaniu fizycznym należy* czerpać z różnorakich doświadczeń. „Czas wiel­kich systemów przyjmowanych lub odrzucanych w ca­łości już dawno minął”. Z poszczególnych systemów należy przejąć pewne trwałe zasady i metody. ,,Ek- lektyk, który potrafi z tej powodzi form i pomysłów, wyłowić i zespolić w… Czytaj więcej »

RENESANSOWY IDEAŁ CZOWIEKA

Wychowanie fizyczne i ‚sport — zdaniem Piaseckiego -— posiadają wielorakie funkcje, środki i cele. Stąd. nie – należy lekkomyślnie wyróżniać jednych celów kosztem innych. I tak np. punkt widzenia wyłącznie zdrowotny może prowadzić do postulatów w rodzaju „piętnaście minut dla zdrowia”, „przechadzka przed spoczynkiem” . itd., nigdy jednak nie może stać się podstawą do stwo­rzenia… Czytaj więcej »

DWIE DRUŻYNY

Po nim ’ grupy taneczników w ludowych strojach odbywają zawody’w tańcach; każda wieś stanowi gru­pę, zespół sędziów przyznaje nagrody.  Z kolei wkra­czają dwie drużyny i toczą zawody w grze np. w plisz­kę (przerobioną na grę sportową). Potem zwarty od­dział jeden, drugi, trzeci z bronią na ramieniu stara się czy. to w mustrze, czy w rzucaniu… Czytaj więcej »

GRY I ZABAWY

Toteż Piasecki był gorącym, zwolen­nikiem gier i zabaw na wolnym, powietrzu.- . Z punktu widzenia omawianej problematyki nie­zmiernie pouczającą lekcją jest prześledzenie poglądów Piaseckiego na sytuację, potrzeby i perspektywy spor­tu wiejskiego. Sport wiejski był bowiem w latach trzy- ‚ dziestych w Polsce jednym z centralnych problemów^ ‚którymi zajmowano się na; kolejnych posiedzeniach .  Przytoczymy’ ją… Czytaj więcej »